Boguchwalskie Forum Rozwoju

Boguchwalskie Forum Rozwoju Sp. z o.o.  powstało w kwietniu 2021 roku w  ramach lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Boguchwała na lata 2016-2022 (LPR).

Celem utworzenia przedsiębiorstwa społecznego jest aktywizacja osób w niekorzystnej sytuacji życiowej oraz dostarczanie usług użyteczności społecznej w regionie. Projekt realizowany jest w ramach Działania 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie RPO WP na lata 2014-2020. W ramach projektu prowadzimy  wielobranżową działalność usługową w obiektach objętych rewitalizacją w ramach zadania ”Rewitalizacja Miasta Boguchwała- Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” – projekt „Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Boguchwała”.

Siedzibą Boguchwalskiego Forum Rozwoju Sp. z o.o. jest budynek Spichlerza ze względu na fakt, że jest tam prowadzone Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości społecznej.

Główne obszary działalności Spółki  to:  administrowanie, utrzymanie oraz pełnienie funkcji administracyjno-socjalnej do obsługi targowiska budynku Spichlerza, administrowanie, utrzymanie budynku domu kultury oraz sali widowiskowej w Boguchwale, prowadzenie działalności w postaci restauracji GENIUS LOCI na  parterze Spichlerza w Boguchwale, prowadzenie działalności gastronomicznej w budynku domu kultury w Boguchwale, w przyszłości prowadzenie lokalnego kina w budynku sali widowiskowej w Boguchwale. Utworzenie BFR Sp. z o.o.  daje możliwość utworzenia nowych, atrakcyjnych miejsc pracy dla osób, które samodzielnie nie radzą sobie na rynku, a także daje możliwość realizacji funkcji gospodarczych niezbędnych do działalności obiektów, którym zostaną nadane nowe funkcje w ramach programu rewitalizacji.